Welkom bij Hijman Schoonmaakartikelen BV

Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33185.545.

 

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op - en maken dus onderdeel uit van - alle aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met Hijman Schoonmaakartikelen B.V. -verder Hijman -. Mocht van sommige punten van deze voorwaarden worden afgeweken, dan blijven de overige voorwaarden van kracht, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld.

1.2. De algemene voorwaarden van Hijman prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever en/ of contractspartner. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen binden Hijman slechts voor zover deze afwijkende bepalingen door Hijman schriftelijk zijn bevestigd.

1.3. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van opdrachtgever wordt hieronder mede contractant verstaan, dat wil zeggen de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst is of wordt gesloten.

1.4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘goederen’ wordt hieronder mede verstaan ‘diensten’

 

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen van Hijman, zowel afzonderlijk als in prijslijsten gedaan, zijn vrijblijvend en eerst bindend nadat door Hijman een schriftelijke opdrachtbevestiging is afgegeven. Bestellingen, aangenomen door alsmede voorwaarden en bedingen, overeengekomen met vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen, moeten door Hijman schriftelijk worden bevestigd, alvorens zij Hijman binden.

 

Artikel 3. Overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van de offerte van Hijman door opdrachtgever, dan wel door verzending van een orderbevestiging zijdens Hijman. Zo nodig, kan door Hijman een door opdrachtgever getekende akkoordverklaring worden gevraagd. Hijman is niet gehouden tot uitvoering van de betreffende overeenkomst over te gaan, indien en zolang de offerte van Hijman niet is geretourneerd waaruit de acceptatie blijkt, dan wel de eventueel verlangde akkoordverklaring niet in het bezit is van Hijman.

3.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien Hijman deze schriftelijk heeft bevestigd en opdrachtgever hiertegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

 

Artikel 4. Levertijd/Leveringen

4.1. Levertijden worden door Hijman bij benadering vastgesteld en onder het voorbehoud van onverstoorde voortgang van de werkzaamheden of aanvoer van producten, goederen en materialen.

4.2. Overschrijding van de levertijd, ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

4.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal een overschrijding van levertijd nimmer, ook niet na ingebrekestelling, opdrachtgever aanspraak geven op een schadevergoeding, terwijl voorts opdrachtgever Hijman vrijwaart voor alle aanspraken, die derden jegens Hijman ter zake geldend maken.

4.4. Hijman behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor goederen in gedeelten te leveren, terwijl voorts indien blijkt dat de ontvangen goederen niet geheel overeenstemmen met de bestelde goederen, zulks voor rekening en risico van opdrachtgever is.

4.5. Indien verzending van de goederen door Hijman geschiedt, zijn kosten en emballage, transport, in- en uitladen tot een nader tussen partijen overeen te komen bedrag voor rekening van Hijman, aangeduid met het begrip ‘franco’. Tenzij anders overeengekomen beloopt dit een minimum bedrag van € 125. Indien het bestelbedrag lager dan het francobedrag is, brengt Hijman € 14,00 vrachtkosten in rekening.

4.6. Indien blijkt dat de goederen niet op de afgesproken datum en plaats kunnen worden afgeleverd is dat voor rekening en risico van opdrachtgever, waarbij opdrachtgever aansprakelijk is voor alle schade die daaruit voortvloeit, waaronder begrepen de kosten van opslag elders. Hijman is niet gehouden tot opslag van de goederen over te gaan alvorens opdrachtgever voldoende zekerheid heeft gesteld ter dekking van de kosten van een eventuele opslag.

4.7. De door Hijman verstrekte opgave ter zake van maten en gewichten en hoeveelheden van de eenheden of onderdelen waarin de goederen worden geleverd gelden bij benadering; op de overeengekomen maten, gewichten en hoeveelheden en onderdelen is een speling van 15% toegestaan, zowel naar boven als naar beneden zonder dat zulks van invloed is op de overeengekomen koopprijs.

 

Artikel 5. Overmacht

5.1. Als overmacht wordt beschouwd de situatie dat van Hijman nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd, waarbij Hijman het recht voorbehoudt de overeenkomst zonder tussenkomst van de Rechter als ontbonden te beschouwen en/of op te schorten tot een nader tijdstip, zonder dat Hijman tot enige

schadevergoeding gehouden is.

5.2. Onder de in dit Artikel bedoelde omstandigheden vallen in ieder geval oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, blokkade, in- en uitvoer verboden, depreciatie van de muntsoort waarin betaling zal plaats hebben, gehele of gedeeltelijke inbeslagname of opvordering van de voorraden bij Hijman of bij de toeleveranciers van Hijman door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, overstromingen, verkeersstagnatie , transportvertragingen, gebrek aan vervoersruimte, niet of niet tijdige levering door de leveranciers van Hijman, staking, boycot, machinebreuk en andere stagnaties van welke aard ook in het bedrijf van Hijman of in de toeleveringsbedrijven van Hijman.

 

Artikel 6. Prijzen

6.1. Levering geschiedt tegen de prijs die is overeengekomen, dat wil zeggen exclusief B.T.W. en de voor rekening van opdrachtgever komende vervoers- en andere bijkomende kosten.

6.2. Hijman behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om tussentijdse prijswijzigingen van de door Hijman te betrekken goederen en van diensten, waarvan Hijman gebruik dient te maken voor het uitvoeren van de overeenkomst, aan opdrachtgever door te berekenen, ook indien zodanige prijsverhogingen het gevolg zijn van wijzigingen in de koersen van buitenlandse valuta of verhogingen van de invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffi ngen.

 

Artikel 7. Retourneren

7.1.Voorraadartikelen

Uw heeft het recht van retour binnen 45 werkdagen na levering van het product (in onze winkel alleen met originele pakbon of factuur). Met opgave van reden kunt u dit product retourneren waarbij de aankoopprijs van het product terug wordt betaald. Het product mag niet gebruikt zijn en nog als nieuw opnieuw verkoopbaar te zijn. Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd. Mocht niet aan alle bovenstaande voorwaarden zijn voldaan, dan behoudt Hijman Schoonmaakartikelen zich ten allen tijde het recht, het recht op retour te weigeren. Speciaal voor u bestelde items vallen buiten dit recht. Zie punt 2. Bestelartikelen.

7.2. Bestelartikelen

Artikelen die wij speciaal voor u moeten bestellen, kunt u niet retourneren. Deze artikelen zijn voorzien van een * op uw factuur en als zodanig herkenbaar.

Artikel 8. Reclame

8.1. Reclames moeten binnen 3 dagen nadat de opdrachtgever de levering ontvangen heeft schriftelijk en gemotiveerd bij Hijman zijn ingediend. Na ommekomst van de periode van 3 dagen na levering is elk recht op reclame vervallen. Een beroep op deze bepaling ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting het totale factuurbedrag te voldoen. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van Hijman kan voor die goederen waarover gereclameerd is, de betaling opgeschort worden.

8.2. Indien Hijman van oordeel is dat een klacht over een leverantie terecht is ingediend en Hijman op grond daarvan van oordeel is dat de betreffende goederen dienen te worden vervangen, gaat Hijman eerst hiertoe over indien de opdrachtgever de goederen waarover gereclameerd is na schriftelijke toestemming van Hijman aan Hijman heeft geretourneerd in de originele verpakking. Retourzendingen in verband met reclames zijn voor volledige rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 9. Garantie

9.1. Garantie wordt door Hijman uitsluitend verstrekt indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk met opdrachtgever is overeengekomen en blijft te allen tijde beperkt tot - naar keuze van Hijman- herstel of terugbetaling van de koopprijs c.q. vervanging van de door Hijman geleverde goederen.

9.2. Een overeengekomen garantie vervalt indien de goederen door de opdrachtgever onjuist worden gebruikt, zulks volledig ter beoordeling aan Hijman.

 

Artikel 10. Garantie bepalingen (onderhoud)

10.1. Indien geen onderhoudsabonnement is afgesloten geldt de garantie gedurende een periode van 12 maanden na levering. Bij afsluiten van een onderhoudsabonnement zie de daarvoor beschikbare garantie bepalingen. (Hijman service plan).

10.2. De genoemde garantie geldt niet:

- wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen  

  zijn aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

- wanneer niet is voldaan aan de bepalende garantievoorwaarden.

- wanneer niet conform de gebruiksaanwijzing wordt gehandeld.

- wanneer geen aankoopfactuur overlegd kan worden.

- wanneer serieplaat verwijderd is.

- wanneer niet alle betreffende facturen zijn voldaan.

- wanneer reparaties of poging daartoe door anderen dan de Technische Dienst van Hijman BV uitgevoerd zijn.

 10.3. Verder zijn van gratis reparatie en/of vervanging uitgesloten:

- losse accessoires.

- defecten aan, verlies en beschadiging van de machine als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk onder een goede uitgebreide inboedel c.q. bedrijfsverzekering valt.

- beschadiging.

- slangen, buizen, zuigmonden, zuigrubbers, borstels, padhouders, snoeren en fi  lters.

 

 Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid voor schade, materieel of immaterieel - hoe ook ontstaan en door wie of wat ook veroorzaakt - blijft te allen tijde beperkt tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de netto- factuurwaarde van de laatst geleverde goederen waarmee de schade verband houdt c.q. waardoor de schade is veroorzaakt.

11.2. Voor alle schade, materieel of immaterieel, welke een bedrag beloopt boven het onder sub 1 van dit Artikel genoemde bedrag, is opdrachtgever aansprakelijk, waarbij opdrachtgever Hijman vrijwaart voor alle aanspraken die derden jegens Hijman geldend zouden kunnen of willen maken.

11.3. Voor schade, materieel of immaterieel, welke direct en/of indirect voortvloeit uit de door Hijman geleverde producten, is Hijman nimmer verder aansprakelijk dan tot de factuurwaarde van de geleverde producten, waaruit de schade is voortgevloeid c.q. waarmee de schade verband houdt.

 

Artikel 12. Eigendom

12.1. Hijman blijft eigenaar van alle aan opdrachtgever geleverde producten totdat volledige betaling van alle vorderingen die Hijman uit welke hoofde ook op de opdrachtgever heeft, met inbegrip van de vorderingen uit hoofde van rente en kosten, heeft plaatsgevonden. Het eigendomsvoorbehoud als hier omschreven strekt zich derhalve tevens uit over de reeds door opdrachtgever betaalde en door Hijman geleverde goederen.

12.2. Ingeval van terugneming van goederen is de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden, waarbij Hijman zich het recht voorbehoudt om vergoeding van kosten, schade, gederfde winst en rente te verrekenen en/of te vorderen.

12.3. De opdrachtgever draagt vanaf het moment dat de goederen feitelijk aan hem/haar zijn geleverd het risico van alle direct en/of indirecte schade, die aan of door goederen van Hijman mochten ontstaan, ondanks het eigendomsvoorbehoud van Hijman conform sub 1 van dit Artikel.

12.4. Hijman is gerechtigd iedere levering aan opdrachtgever op te schorten totdat alle aan opdrachtgever aan Hijman verschuldigde bedragen – uit welke hoofde ook - zijn voldaan.

12.5. Hijman is te allen tijde gerechtigd het stellen van voldoende zekerheid te eisen van opdrachtgever in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie, dan wel anderszins. Indien opdrachtgever weigert zekerheid te stellen voor al hetgeen hij aan Hijman verschuldigd is en/of zal worden, is Hijman gerechtigd de levering van Goederen en/of materialen en/of de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, totdat de gewenste zekerheid is ontvangen.

 

Artikel 13. Betaling

13.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden de in de offerte/prijsopgave van Hijman genoemde betalingsvoorwaarden. Voorts zijn de navolgende betalingsvoorwaarden van kracht.

13.2. Betaling van de facturen van Hijman dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

13.3. Alle door opdrachtgever gedane betalingen strekken in mindering op de oudste openstaande facturen.

13.4. Enigerlei schuldvergelijking of korting op de betaling is opdrachtgever nimmer toegestaan tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval van niet tijdige betaling binnen de hierboven genoemde termijn is Hijman gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of naar keuze te annuleren c.q. te ontbinden, zonder dat Hijman tot enige schadevergoeding of nakoming gehouden is.

13.5. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, is Hijman gerechtigd de vordering te verhogen met rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend, zonder enige nadere sommatie of ingebrekestelling.

13.6. Ingeval van niet tijdige betaling is Hijman genoodzaakt het verschuldigde bedrag te laten incasseren. Alsdan zal de opdrachtgever ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten dienen te voldoen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 115.00.

13.7. De vordering tot betaling is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van de overeengekomen termijn of vervaldag, bij non-acceptatie van een wissel of niet-betaling op de vervaldag, of wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, dan wel enig beslag op de goederen of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt- ingeval van rechtspersoon - in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

Artikel 14. Slotbepalingen

14.1. Ten aanzien van de geschillen ontstaan ter zake van - of in verband met de door Hijman gesloten overeenkomsten of gedane offertes – zal Nederlands recht van toepassing zijn.

14.2. Alle geschillen, gerezen tussen de opdrachtgever en Hijman, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze algemene voorwaarden en het innen van openstaande vorderingen, zullen worden voorgelegd aan de gewone burgerlijke Rechter in Nederland.

 

Hijman Schoonmaakartikelen B.V.,

Amsterdam, d.d. 20-04-10

R.J. Wink

Algemeen Directeur